+31 (0) 598 361 761 info@pompenverhuur.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen
1.
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Verhuurder of Huurder.
b. Verhuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenkamp B.V., statutair gevestigd te Zuidbroek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02033701; c. Huurder: de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die enige overeenkomst met Verhuurder sluiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Verhuurder. 2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.
3. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Verhuurder.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen en informatie
1.
Aanbiedingen van Verhuurder zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2. Aan de informatie op websites of andere media waarop de goederen en diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst
1.
De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1.
De Huurder dient zelf de zaken op te halen vanaf de vestiging van Verhuurder in Zuidbroek of een andere aan Huurder opgegeven locatie, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat Verhuurder de zaken brengt. Aan het einde van de overeenkomst dient Huurder ook zelf de goederen terug te brengen naar de vestiging van Verhuurder in Zuidbroek of een andere aan Huurder opgegeven locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel lijdt uitzondering wanneer partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat Verhuurder zich met het transport van de zaken zal belasten. Ook in dat geval geschiedt het transport voor rekening van Huurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Huurder dient ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken adres een daartoe bevoegd en/of gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de zaken. Deze persoon dient zich desgevraagd te kunnen legitimeren. In het geval niemand op de afgesproken plaats op de afgesproken bezorgdag aanwezig is, is Huurder gehouden alle schade die daaruit voortvloeit voor Verhuurder te vergoeden, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, omzetderving en transportkosten.
3. Indien plaatsing en/of (de)montage is overeengekomen geldt het volgende. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen, en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het plaatsen en/of (de)monteren van de zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zorgt Huurder in ieder geval voor eigen risico en rekening dat:
a. zodra Verhuurder of haar hulppersonen, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, werknemers, op de plaats van de opstelling zijn aangekomen, zij hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven kunnen verrichten gedurende de normale werkuren;
b. geschikte accommodatie en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen ter plaatse aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, (de)montage en plaatsing van de zaken;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Verhuurder staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA-gecertificieerd werk alsmede dat, in het kader van de werkzaamheden door Verhuurder aan alle overheidsvoorschriften kan worden voldaan;
h. bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden alle benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
5. Verhuurder is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en derden in te schakelen.
6. Indien Huurder gebruik maakt van werknemers van Verhuurder voor de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst, worden deze werknemers geacht op dat moment de werkzaamheden te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van Huurder. Mocht er schade worden geleden door deze werknemer(s) of derde(n), dan is de Huurder daarvoor aansprakelijk. Onder ‘werknemers’ worden alle hulppersonen van Verhuurder verstaan.
7. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
8. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij anders in deze voorwaarden bepaald. Bij overschrijding van een niet-fatale termijn dient Verhuurder altijd in de gelegenheid te worden gesteld om de verbintenis alsnog binnen een redelijke termijn te verrichten.

Artikel 6 Voorschot, prijzen en facturatie
1.
Huurder dient de gehele huurprijs vooruit te betalen, een voorschot te betalen en/of andere zekerheden te verstrekken aan Verhuurder wanneer Verhuurder dat aangeeft. Dit geldt zowel voor aanvang van de overeenkomst als gedurende de looptijd van de overeenkomst.
2. De prijzen en vergoedingen die door Verhuurder in rekening worden gebracht en/of staan vermeld in de offerte, overeenkomst of promotiemateriaal zijn exclusief BTW, transportkosten, kosten voor brandstof en andere energiekosten en kosten voor (de)montage en het opstellen van de zaken, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Verhuurder is gerechtigd in het geval van een aanpassing van de kostprijsbepalende factoren, zoals energiekosten, en door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, belastingen en premies, een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.

Artikel 7 Gebruiksvoorschriften
1.
In het geval de overeenkomst, of een deel daarvan, bestaat uit de huur van zaken, is Huurder verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
2. Huurder is verplicht om de zaken slechts conform de bepalingen van dit artikel te gebruiken en in het bijzonder om de zaken overeenkomstig de algemene technische voorschriften, bedieningsvoorschriften en overige instructies te gebruiken.
3. Het is aan Huurder verboden de gehuurde zaak, inrichting of gedaante daarvan geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de overeenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd of ongedaan gemaakt kunnen worden.
4. Het is geheel aan het vrije oordeel van Verhuurder om al dan niet toestemming als bedoeld in het vorige lid te verlenen.
5. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Verhuurder of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het gehuurde en toevoegingen aan het gehuurde die bij of na het einde van de overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij hierover door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
6. Het is aan Huurder, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder, verboden:
a. het gehuurde aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) het gehuurde in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon;
b. het gehuurde of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken.

Artikel 8 Staat van gehuurde zaken en reparaties
1.
Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in goede staat van onderhoud en zonder gebreken. Dit geldt niet voor de gebreken die eventueel zijn vermeld in de overeenkomst of daaraan toegevoegde of nog toe te voegen bijlagen.
2. Indien er enig gebrek zich ondanks het voorgaande zich openbaart nadat de zaken bij Verhuurder zijn opgehaald, dan stelt Huurder binnen 24 uur Verhuurder daarvan op de hoogte. Huurder is niet gerechtigd reparatie te (laten) verrichten aan de zaken, behalve bij uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Verhuurder.
3. Huurder verbindt zich om de zaken in goede staat te houden (zie lid 1). Verder verbindt Huurder zich om bij het einde van de overeenkomst de zaken weer terug te brengen op de locatie van Verhuurder in Zuidbroek in de oorspronkelijke staat, grondig schoongemaakt en goed onderhouden.
4. Indien Huurder aan het einde van de overeenkomst de door Huurder aangebrachte veranderingen aan de zaken niet heeft ongedaan gemaakt, terwijl hij daartoe wel verplicht was, wordt hij geacht van de veranderingen afstand te hebben gedaan. Huurder dient de veranderingen alsnog ongedaan te maken op kosten van Huurder, wanneer Verhuurder van Huurder dat eist. Ook behoudt Verhuurder het recht op schadevergoeding vanwege ongeoorloofde verandering aan de zaken. Huurder maakt in geen enkel geval aanspraak op enige vergoeding vanwege ongerechtvaardigde verrijking van Verhuurder of een derde. Verhuurder is op geen enkele wijze verplicht beschadigde zaken of zaken die zijn veranderd of waaraan iets is toegevoegd
terug te nemen of te accepteren.
5. In zoverre in afwijking van de definitie van gebrek in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek, en met de daaruit voortvloeiende doorwerking naar het begrip ‘gebreken’ respectievelijk ‘gebrek’ in de artikelen 7:206 , 207 en 208 e.v. Burgerlijk Wetboek, worden onder de overeenkomst niet als gebreken van het gehuurde aangemerkt:
a. een staat of eigenschap van het gehuurde of een andere niet aan Huurder toe te rekenen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de overeenkomst en voor partijen toen redelijkerwijze waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van het gehuurde, maar niet is vermeld in de overeenkomst, daaraan gehechte beschrijving of daaraan nog te hechten bescheiden van de staat van aanvaarding van het gehuurde door huurder;
b. gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen voor het gehuurde, Verhuurder of derden;
c. een niet of niet meer beschikken over of een intrekking van vergunningen en/of ontheffingen die in verband met het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de bestemming daarvan krachtens de overeenkomst benodigd mochten zijn of worden.

6. Huurder heeft geen recht op vermindering van de prijs of vergoeding of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de overeenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken of in lid 5 van dit artikel bedoelde aspecten die zich voordoen in, met of met betrekking tot het gehuurde, tenzij het gaat om gebreken respectievelijk in lid 5 van dit artikel bedoelde aspecten als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van Verhuurder zelf.
7. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Verhuurder verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft. Deze uitzondering laat onverlet de op Huurder krachtens de overeenkomst rustende verplichtingen tot onderhoud en herstel.

8. Gedurende de duur van de overeenkomst komt alle risico van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van Huurder, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van Huurder
9. Huurder is verplicht om het gehuurde bij een solide verzekeringsmaatschappij tegen in elk geval de risico’s van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enige andere uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren en door regelmatige premiebetaling verzekerd te houden tot aan de teruggave van het gehuurde aan Verhuurder. Huurder verplicht zich voorts op eerste verzoek van Verhuurder de polis met de daarop toepasselijke poliscondities na ontvangst ter hand te stellen aan Verhuurder en op eerste verzoek van Verhuurder de premiekwitanties c.q. premiebetalingsbewijzen binnen vijf dagen na verval van de premie aan Verhuurder ter inzage te verstrekken.

10. Alle lasten en belastingen die ter zake van het gehuurde mochten worden geheven, komen ten laste van Huurder. Dit geldt onverschillig of deze lasten en belastingen bij Huurder of bij Verhuurder worden geïnd. Indien en voor zover deze lasten en belastingen bij Verhuurder worden geïnd, is Huurder verplicht om deze op eerste schriftelijk verzoek van Verhuurder, met bijvoeging van kopieën van de desbetreffende aanslag of heffing of nota e.d., binnen 14 dagen aan Verhuurder te voldoen.

Artikel 9 Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur van Verhuurder zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De termijn bedoeld als in lid 1 van dit artikel geldt als een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is Huurder daarmee direct in verzuim. Van het ogenblik van verzuim is de Huurder een rentevergoeding van 5% van het factuurbedrag voor iedere kalendermaand verschuldigd of gedeelte van de kalendermaand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.
3. Mocht in rechte blijken dat de rentevergoeding als genoemd in lid 2 van dit artikel onredelijk bezwarend is, dan geldt de wettelijke handelsrente.
4. Huurder is verplicht tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, porti van brieven van aanmaning(en), de kosten in rekening gebracht door hen die door Verhuurder met de invordering worden belast, een en ander in verband met het niet nakomen van Huurder van enige verplichting tegenover Verhuurder, ongeacht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,– per factuur.

Artikel 10 Einde van de overeenkomst en opschorting
1.
Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. indien Huurder in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden;
b. ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van de zaken van Huurder,
c. indien Huurder zich niet gedraagt als een goed huurder of opdrachtgever, in het bijzonder indien Huurder de gebruiksinstructies van Verhuurder niet naleeft.
2. Elke met Verhuurder gesloten overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van Huurder zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder. Huurder staat toe dat Verhuurder zo nodig informatie betreffende hem opvraagt met betrekking tot de kredietwaardigheid en zal daartoe alle medewerking verlenen.
3. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd. De beëindiging door Huurder kan in het geval van huur van zaken enkel geschieden door bezorging van de zaken op de door Verhuurder aan te wijzen plaats, en bij gebreke daarvan, op de vestigingsplaats van Verhuurder in Zuidbroek.
4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Verhuurder verantwoordelijk is voor het transport van de goederen, dient Huurder een opzegtermijn van minimaal twee werkdagen in acht te nemen.
5. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door Verhuurder conform lid 1 en 2 van dit artikel, is Verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de prijs of vergoeding voor de resterende periode welke vervallen zouden zijn aan het einde van de overeenkomst, onverminderd het recht van Verhuurder om alle schade op Huurder te verhalen.
6. Indien de overeenkomst eindigt, voor zover het gaat om een overeenkomst van opdracht, voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft de Verhuurder recht op de in redelijkheid gemaakte kosten. Tot de gemaakte kosten behoren in ieder geval voorbereidingskosten, opname van werk en de kosten van inhuur (of aanschaf) van derden of goederen.
7. Indien de datum voor retournering van goederen wordt overschreden is Huurder aan Verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de totale prijs van de overeenkomst, onverminderd het recht van Verhuurder van verdere schadevergoeding.

Artikel 11 Overmacht
1.
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Huurder aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt ondermeer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Verhuurder of van Derden waarvan Verhuurder op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, elektriciteitsst oringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van werknemers of andere hulppersonen van Verhuurder.
3. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 Retentierecht

Wanneer Verhuurder goederen van Huurder onder zich heeft, is Verhuurder gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Verhuurder op dat moment op Huurder heeft, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, vorderingen uit de onderhavige overeenkomst, enige andere overeenkomst en vorderingen op grond van de wet ontstaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en schade
1.
Voor zover de aansprakelijkheid van Verhuurder niet al in een andere bepaling is uitgesloten of beperkt, gelden de volgende beperkingen en uitsluitingen.
2. De aansprakelijkheid van Verhuurder voor schade is beperkt tot de uitkering van de verzekeraar van Verhuurder dienaangaande.
3. In het geval Verhuurder geen verzekering heeft afgesloten voor de schade als omschreven in het voorgaande lid of deze verzekering geen dekking biedt voor de betreffende schade, is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het netto factuurbedrag dienaangaande.
4. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, schade van derden en winstderving.
5. Al de aansprakelijkheidsbeperkingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verhuurder of zijn leidinggevende ondergeschikte(n).
6. Verhuurder is verder in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
a. de gevolgen van gebreken aan de zaken die zijn ontstaan na het aangaan van de overeenkomst;
b. de gevolgen van gebreken aan de zaken die Verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of had behoren te kennen;
c. de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van Verhuurder zelf;
d. de gevolgen van de in lid 5 van artikel 8 bedoelde aspecten, zowel voor zover Verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst die aspecten niet kende of had behoren te kennen, als voor zover Verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst die aspecten wel kende of had behoren te kennen;
e. de eventueel aan Huurder opkomende schade als gevolg van een latere terbeschikkingstelling van het gehuurde door Verhuurder aan huurder;
f. de schade die is ontstaat aan persoon of goed van Huurder of van derden die het gehuurde onder zich heeft of hebben dan wel bij het gehuurde aanwezig zijn;
g. de bedrijfsschade van Huurder.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op de onderhavige voorwaarden en op het overige deel van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van verdragen als het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Verhuurder, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
3. Niettemin blijft Verhuurder bevoegd enig geschil als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig te maken voor de bevoegde rechter naar zijn keuze.
4. Indien en voor zover enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel van een bepaald artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, waarbij in het bijzonder acht wordt geslagen op de overige artikelen en/of onderdelen van artikelen van de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden.